جشنواره اول

دسته بندی آرشیو
انتخاب جشنواره
بخش نمایش صحنه ای(میان پرده طنز و نمایش کودک)(جشنواره اول)
استنداپ کمدی(شومنی)(جشنواره اول)
مجریان صحنه ای(جشنواره اول)